Oddílové zvyklosti

 

Po dobu fungování našeho oddílu vznikly různé oddílové tradice a zvyklosti. Jejich dodržování je důležitou součástí oddílového života. Všechny jsou důležité, proto je dodržuj a dbej, aby je dodržovali i ostatní.

Kamarádské chování

V oddíle jsme všichni kamarádi a jsme si všichni rovni, bez ohledu na věk, družinu nebo funkci, kterou v oddíle zastáváme. Proto si všichni tykáme, vzájemně se nepomlouváme a chováme se jeden k druhému čestně.

Zdravení

Každý, kdo přijde na jakoukoli akci si podá ruku na pozdrav se všemi přítomným. Nejprve podá ruku vedoucím a pak všem ostatním. Při pozdravu stojíme rovně a nemáme ruce v kapsách. Stisk má být pevný a při pozdravu se díváme druhému do očí a řekneme ahoj. Ruku podává nejprve starší osoba nebo dívka. To, ale platí nejen v našem oddíle.

Zahajování a zakončování akcí

Schůzky a výpravy zahajujeme a zakončujeme posláním podání ruky v kruhu. Výpravy zakončujeme navíc tzv. Pavučinou přátelství. Všichni stojí v kruhu, vedoucí zhodnotí akci, drží konec klubíčka a pošle provázek někomu dalšímu, ten řekne svých pár slov k výpravě, drží provázek a klubíčko předá někomu jinému. Při předávání klubíčka tak vzniká pavučina přátelství, která se uzavře u vedoucího, který začínal. Vedoucí nakonec rozhodne, kdo si pavučinu odnese domů.

Plnění zkoušek

Řádným členem oddílu se každý nováček stává po splnění nováčkovské zkoušky – ZUDu. Po splnění je nováček přijat do oddílu při slavnostním rituálu. Jeho průběh je tajný a správný člen oddílu ho neprozrazuje těm, které tento rituál teprve čeká. Každý dostane oddílové nášivky na zelenou košili a právo na nošení oddílového trička.

Členové oddílu plní podmínky oddílové zkoušky – DUSu Hvězdné cesty. Jsou to úkoly a zkoušky z táboření, turistiky, přírody atd. Některé jsou jednoduché a jiné naopak složité. Mohou se plnit v jakémkoli pořadí, po splnění určitého počtu podmínek získáš určitý stupeň Hvězdné cesty a nášivky na zelenou košili. Podmínkou je, ale i dodržování oddílových zákonů a zvyklostí.

Přezdívky

Každý může během své činnosti v oddíle získat svoji přezdívku. Ta je předávána při slavnostním přezdívkovém rituálu. Ten je opět tajný a správný člen oddílu o něm nemluví s těmi, které tento rituál teprve čeká. Přezdívky mají svůj význam, který by majitele měl charakterizovat.

Soběstačnost

Každý člen oddílu se snaží být co nejvíce samostatný a soběstačný. Vše co potřebuje si nosí a obstarává sám, snaží se být druhým rovnocenným partnerem ve všech činnostech. Nováčkům a slabším členům pochopitelně pomůžeme – ale jen tehdy, pokud se sami snaží.

Slavnostní ohně

Jedná se především o výroční ohně a ohně, které zahajují nebo ukončují tábor. U každého z nich dodržujeme tyto pravidla:
K slavnostnímu ohni chodíme v zelené košili. Předem si každý k ohništi přinese náhradní oblečení, něco na sednutí, zpěvníky... dokud není oheň zapálen, abychom pak nemuseli zbytečně odbíhat. Před zapálením se všichni sejdou u ohniště a čekají až vedoucí oddílu řekne „Volám oheň.“
Oheň zapalují čtyři, za odměnu vybraní, členové - každý z jedné světové strany. Přicházejí za sebou se zapálenými loučemi vnitřkem kruhu čistoty – tabu (větší kruh z kamenů, kolem ohniště), který je otevřen. Postupně podle světových stran zapalují oheň, ostatní stojí v pozoru, bez pokrývky hlavy. Když poslední odloží louč, začne se zpívat píseň Vlajka. Po dohrání se zařadí k ostatním a vedoucí tábora uzavře kruh tabu a vyzve všechny aby se posadili.
U ohně sedíme všichni v kruhu, který symbolizuje rovnoprávnost nás všech. Po skončení slavnostní části ohně – po otevření kruhu tabu – odcházejí spát ti, kteří už nechtějí u ohně dál zůstat.
Do ohně přikládá pouze předem určený starší člen - ohnivák, který se po celý večer stará o oheň a jako jediný smí vstoupit do kruhu tabu. Nikdo další nesmí do ohně nic házet, ani větvičky, trávu nebo papírky. Na slavnostním ohni se nevaří ani neopékají špekáčky. Za porušení čistoty ohně a vstup do kruhu tabu následuje trest vykoupáním v potoce, nebo alespoň politím studenou vodou.

Zelená košile, oddílové tričko

Zelná košile patří k slavnostním příležitostem, na výpravy a také na schůzky. Nosíme ji na cestu na výpravu a z výpravy, když jdeme na hrad nebo na výstavu, při slavnostním ohni, při rituálech a jiných příležitostech.
Oddílové tričko získáš po splnění ZUDu. Nosíme ho povinně na schůzky spolu se zelenou košilí. Na výpravách ho nosíme dle libosti, když nemáme zelenou košili.
Návratky

Ke každé výpravě je vyrobena nejméně 14 dní dopředu pozvánka s přesnými informacemi o výpravě. Každé pozvánka má dvě části – první informativní, co kdy, kde, kam... a druhá - návratka. To je část, která se odstřihne a s podpisem rodiče/ů donese na schůzku před výpravou. Předem tak zjistíme počet dětí na výpravě a předejdeme případnému zrušení kvůli malé účasti až na srazu. Je nepsaným pravidlem, že pokud na schůzku před výpravou nedonesou alespoň 3 děti návratku, výprava se ruší.

Oddílové signály

Zdvižená ruka vedoucího znamená, že všichni mají mlčet, zvednout taky ruku a poslouchat co bude vedoucí říkat.