Buď dobrým členem oddílu

Zúčastni se všech schůzek a výprav, choď na ně vždy včas a s dobrou náladou, neodcházej předčasně, přines si potřebné pomůcky a domluvenou výstroj.

Měj aktivní zájem o vše co se kolem Tebe děje, využívej času k poznání a učení. Přemýšlej! Zpestři program oddílu svými nápady, novými náměty, hrami, soutěžemi. Prokazuj dobro! Zajímej se o přírodu. Chraň ji! Vezmi si vzor z její dokonalosti. Nalézej smysl života.

Neruš průběh schůzek a výprav nevhodným chováním. Nebuď rozmrzelý, když se ti některý bod programu nelíbí. Podvoluj se vedení vedoucích. Důvěřuj jim! Mají na paměti Tvůj prospěch a zájem! Pomož jim svou kázní.

Buď pracovitý a vytrvalý, snaž se pro oddíl udělat co nejvíc. Nevyčítej ostatním, že jsi udělal víc než oni, ale netrp jim lajdáctví a liknavost! Nepřiživuj se na práci druhých - běž příkladem: svou chutí do všeho strhávej ostatní.

Snaž se, aby klubovna a její okolí byli vždy pečlivě a pěkně uklizené a upravené. Přispívej na oddílovou nástěnku, pomož s výzdobou klubovny.

V bodování se snaž umístit co nejlépe, zajímej se o to zda se můžeš zlepšit a jak na tom v bodování jsi. Neztrácej družině ani bod!

Vyhýbej se zbytečným sporům. Odpouštěj! Neurážej se, ovládni svůj hněv. Pro každého měj přátelské slovo. Nikomu se nevysmívej při jeho nehodě či neúspěchu.

Buď přímý a předvídavý! Bez povolení majitele si nepůjčuj jeho věci! Půjčené věci vracej včas! Dodržuj co nejpoctivěji všechna smluvená oddílová ustanovení a pravidla, neobcházej je a nezapomínej na ně. Dodržuj signály a pokyny.

Buď kamarádem se všemi v oddíle, buď přátelský. Nevytvářej malé skupiny, nemysli jen na sebe. Nechovej se k nikomu cize, přezíravě, povýšeně. Hraj fair play!

Chovej se a mluv slušně. Buď příkladem ostatním! Snaž se, aby tvé činy byly uvedeny pod bílým štítem a nikdy se nedostaly pod štít černý.
 

Jdi s modrou oblohou!Jedině tak tě bude činnost v oddíle bavit, nebudeš tam mít žádné problémy a všichni tě pak velmi rádi uvidí na všech akcích klubu.